nen-thanh-lap-chi-nhanh-hay-van-phong-dai-dien

Thành lập chi nhánh và thành lập văn phòng đại diện khác nhau như thế nào?

Chi nhánh và văn phòng đại diện chính là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp và sẽ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc có thể là một phần chức năng của Doanh nghiệp...